Посета на ХЕЦ „Матка“ во рамките на ЕРАЗМУС + КА229 „Поинакво образование во училницата во природа“

Во организација на предметниот наставник по физика Жаклина Колевска, на 05.10.2021 година се реализираше посета на ХЕЦ „Матка“, во која земаа учество учениците – членови на STEAM секцијата во соработка со наставниците Радмила Гиговска, Донка Митева и Даниела Давковска.

За време на посетата учениците поделени во групи заедно со водич од ХЕЦ „Матка“ го разгледаа едукативниот центар, притоа водичот им го објасни процесот на производство на електрична енергија, трансформација и дистрибуција до градската мрежа.

Посетата заврши успешно, учениците беа задоволни и добија насоки  за изработка на индивидуални есеи во кои ќе ги опишат своите впечатоци од денешната научна активност.

Дисеминација од краткорочна размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“ беше одржана мобилност како дел од краткорочна размена на група ученици во периодот од 19-23.08.2021 година на кои училиште-домаќин беше Stalgene Secondary School, Латвија. На мобилноста присуствуваат ученици и наставници од партнер-училиштата од Латвија, Естонија Романија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни 5 ученици: Христијан Јакимов, Марко Павлески, Сара Стевановска, Анастасија Николова и Матеј Павловски.

На 24.09.2021 година се одржа дисеминација на реализираните активностите.

Учениците кои учествуваа на мобилноста, Христијан Јакимов, Марко Павлески, Сара Стевановска, Анастасија Николова и Матеј Павловски, ги преставија активностите од летниот камп на останатите ученици и наставниците членови на СТЕАМ секцијата (Fun science) од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу

Атмосферата од реализираната дисеминација на 24.09.2021 година

Дисеминација од job-shadowing активност во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“

Во рамките на КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата беше реализирана job-shadowing активност во периодот од 13-17.09.2021 година во Бариеро, Португалија во училиштето-домаќин Santo André Schools Group (AESA) Од нашето училиште беа присутни 3 наставници: Емица Здравев, Анета Талеска и Далибор Савески.

На 23.09.2021 година се одржа дисеминација на реализираните активностите.

Наставниците кои учествуваа на мобилноста, ги преставија активностите за време на мобилноста на останатите колеги од нашето училиште. Десиминацијата беше реализирана онлајн преку платформата MS Teams.

Job-shadowing активност во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“

Во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“ во периодот од 13-17.09.2021 година беше реализирана job-shadowing активност во Бариеро, Португалија во училиштето-домаќин Santo André Schools Group (AESA) . Во активностите учествуваа следните наставници: Емица Здравев, Анета Талеска и Далибор Савески.

Цели на job-shadowing активноста беа:

 • развивање и подобрување на менаџерските компетенции, особено подобрување на лидерските компетенции, набљудување на методите на подучување на европско и интернационално ниво вклучувајќи знаење и вештини за донесување на одлуки и решавање на проблемски ситуации како и способности за подобрување на интерперсоналните и тимските вештини;
 • идентификување на модерни методи на подучување како што се CLIL методологијата и кодирањето;
 • идентификување на начини за справување со конфликти особено справување со меѓуученичкото насилство;
 • начинот на адаптација на учениците во нижите одделенија;
 • развивање на соработката со ученицте, родителите и локалната средина.

Краткорочна размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во периодот од 19-23.08.2021 година беше реализирана краткорочна размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“. Училиште-домаќин беше училиштето од Латвија Staļģenes Vidusskola, а во активностите учествуваат наставници и ученици од сите партнер-училишта во проектот: од Латвија, Естонија и Романија, како и 5 ученици и 2 наставници од нашето училиште.

Главна цел на летниот камп беше запознавање на сите партнер-училишта, државите и нивата култура и традиции и поттикнување на здрав животен стил користејќи го методот на учење преку проекти.

За време на летниот камп беа спроведени следните активности:

 • работилница за методот на учење преку проекти
 • работилници за промоција на здрав животен стил (здрава храна, физички активности, комункација, стрес менаџмент)
 • презентации на своите училиште, држави, традиции и обичаи
 • спортски активности во природа
 • STEM работилница во природа
 • локални прошетки поврзани со теми од предметите биологија, географија, историја и природни науки