Category Archives: Актуелно

Европска недела на мобилност

Општина Аеродром оваа година се приклучи во европската кампања за промоција на одржлив и „чист“ урбан транспорт со кој ќе се постигнат повеќекратни ефекти врз квалитетот на воздухот, животната средина, здравјето на луѓето и квалитетот на урбаното живеење.

Нашето училиште зема учество во оваа кампања на тема: „За чиста и здрава животна средина – се движиме и возиме без да загадуваме“ – преку сликање, експеримент, возење тротинети и ролерки по даден полигон.

Свечено доделување на плакета за eTwinning училиште

На 7.09.2023 год., на свеченост што се одржа во EuropeHouse во Скопје, ООУ „Лазо Ангеловски“ повторно прими плакета за eTwinning училиште како доказ за континуиран успех и квалитет на наставата. Добивањето на оваа плакета покажува дека нашето училиште се вбројува меѓу најуспешните во Европа.

375462242_305687928714890_25252023131135853_n

375560216_305687972048219_3581014984140905174_n

Програми за слободни изборни предмети 2023-2024

Согласно Водичот за слободни изборни предмети во IV, V и VI одделение за учебната 2023/2024 година на  учениците  им беа понудени  преку анкета следниве предмети:

 1. Сликање, цртање, вајарство
 2. Театарски работилници
 3. Градинарство/хортикултура
 4. Пеење и танцување
 5. Образование за животни вештини
 6. Мулти-културни работилници
 7. Социо-емоционално учење
 8. Градење интерперсонални односи
 9. Емоционална писменост
 10. Справување со природни катастрофи
 11. Разрешување конфликти
 12. Ракомет
 13. Религиите во светот
 14. Моден и компјутерски дизајн
 15. Заштита на животна средина
 16. Велосипедизам
Од понудениот избор беа избрани следниве изборни предмети:
Во  IV одделение:
 • Во првото полугодие ќе се реализира изборниот предмет Образование за животни вештини во IV 1,2,3, а  Сликање,цртање, вајарство во IV 4,5,6
 • За второто полугодие избран е предметот  Сликање,цртање, вајарство во IV 1,2,3 Образование за животни вештини во  IV4,5,6
Во  V одделение:
 •  Првото полугодие ќе се реализира изборниот предмет Образование за животни вештини
 • За второ полугодие избран е предметот  Заштита на животната средина.
Во  VI одделение:
 •  Првото полугодие ќе се реализира изборниот предмет Заштита на животната средина VI 1,2,3 Религиите во светот VI 4,5,6
 • За второ полугодие избран е предметот  Заштита на животната средина VI 4,5,6  Религиите во светот VI 1,2,3

Образование за животни вештини за IV одделение