Daily Archives: 15/06/2015

Динамика за доделувања на свидителствата

Резултатите од екстерното тестирање за учениците од IX одд. ќе бидат објавени на 15.06.2015г. Свидителствата ќе се доделуваат на 19.06.2015г.(петок) со почеток во 08:00  часот со следнава динамика:

IX/1 - 08:00 часот

IX/2-09:00 часот

IX/3-10:00 часот

IX/4-11:00 часот

IX/5-12:00 часот

IX/2-13:00 часот

Резултатите од екстерното тестирање за учениците од I – VIII одд. ќе бидат објавени на 25. 06..2015г. Свидителствата ќе се доделуваат на 04.07..2015г.(сабота) со следнава динамика:

V, VII, VIII  VI, IV  одд.-09:00 часот

Свидителствата за I, II, III одд. ќе се додоелуваат на 30.06.2015г.(вторник)