Daily Archives: 27/04/2017

Работилници за „Инклузивно образование: различности во училницата и рано напуштање на образованието“ (прв дел)

Во периодот од 24-26.04.2017 година беа одржани 3 работилници за „Инклузивно образование: различности во училницата и рано напуштање на образованието“ (прв дел). Темите опфатени во овој дел од обуката беа:

  • запознавање со состојбата со инклузивните и специјалните училишта во неколку други држави;
  • типови потешкотии во учењето;
  • очекувања: наставникот од ученикот, наставник – родител, родител – ученик;
  • тим тичинг (Team teaching) – стратегии за подучување;
  • стилови на учење;
  • планирање за студија на случај (изработка на ИОП)
  • емоции.

Работилниците се дел од дисиминацијата од посетена обуката развивање на компетенциите на наставниците за работа со ученици со посебни потреби во Атина, Грција во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Создавање на иновативна иднина“ и беа реализирани од страна на наставниците Валентина Петрова, Тања Крстевска, Билјана Колевска, Тања Јосимовска и стручниот соработник Аделина Давидовска.

Таргет групата за работилницата беа одделенски и предметни наставници од училиштето.