Daily Archives: 14/05/2017

Државен натпревар по физика

На државниот натпревар по физика одржан на 13.05 2017 година се вративме со освоено:

 • II (второ место) – Григориј Ваљаков VIII-1 одд.
 • пофалница – Сања Бобевска IX-5 одд. и
 • успешно учество - Антонија Крајчева IX-3 одд.

Работилници за „Инклузивно образование: различности во училницата и рано напуштање на образованието“ (надворешна обука за наставници)

На ден 13.05.2017 година во нашето училиште се одржа работилница за справување со иклузијата во наставата на тема „Инклузивно образование: различности во училницата и рано напуштање на образованието“.

Темите опфатени во обуката беа:

 • запознавање со состојбата со инклузивните и специјалните училишта во неколку други држави;
 • типови потешкотии во учењето;
 • очекувања: наставникот од ученикот, наставник – родител, родител – ученик;
 • тим тичинг (Team teaching) – стратегии за подучување;
 • стилови на учење;
 • планирање за студија на случај (изработка на ИОП)
 • емоции
 • причини за демотивација на ученикот;
 • дислексија;
 • мотивација на учениците и самодоверба;
 • тимска работа;
 • соработка со родители;
 • студија на случај (играње ролји).

Работилницата беше дел од дисеминацијата од посетената обука за развивање на компетенциите на наставниците за работа со ученици со посебни потреби во Атина, Грција во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Создавање на иновативна иднина“ и беше реализирана од страна на наставниците Валентина Петрова, Тања Крстевска, Билјана Колевска, Тања Јосимовска и стручниот соработник Аделина Давидовска.

Таргет групата за работилницата беа одделенски и предметни наставници од училиштата од град Скопје и пошироко.