Monthly Archives: June 2017

Мултитренинг семинар за наставници-амбасадори на еТвининг во Лисабон, Португалија

Во периодот од 22-24.06.2017 година во Лисабон, Португалија, се одржа мултитренинг семинар за наставници-амбасадори на еТвининг на тема „Иновативни средини за учење“. На семинарот учествуваа околу стотина учесници од 14 европски земји: Португалија, Хрватска, Бугарија, Азербејџан, Чешка, Словачка, Бугарија, Финска, Романија, Полска, Шпанија, Малта, Кипар и Македонија. Како претставници од нашата училиште активно учество во семинарот зедоа Милена Игњатова и Валентина Петрова, македонски амбасадори на еТвининг.

Семинарот опфаќаше 4 теми распоредени во работлници што активно се следеа во текот на 23.06.2017 година:

 • Работилница 1 – „Учење преку проекти и Ардуино“ во којашто се објаснија чекорите во планирањето и работата на проектот преку планирање и креирање проект на еТвининг платформата;
 • Работилница 2 – „Работа, креирање и колаборација… Јас учам“ во којашто преку заедничка работа на група се применија основите на еТвининг: критичко мислење, проблемска работа, колаборација, презентација, применливост во реалниот свет;
 • Работилница 3 -  „Редезајнирање на училниците за иднина низ мистерија и кодирање“ во којашто се разработуваше примената на ИКТ во наставата преку едноставни вежби за кодирање без компјутер;
 • Работилница 4 – „Лабораторија на сетилата“ во којашто се покажа мерливоста на осетливоста преку практични лабораториски вежби.

Активностите испланирани од организаторот беа интересни и практични. Се остварија повеќе контакти со еТвинери од земјите учесници и се започна со првични договори за идни еТвининг проекти, но и можни ЕРАЗМУС+ проекти.

Трет интернационален координативен состанок во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“

Во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“ (Let’s ART the future) беше одржан третиот интернационален координативен состанок во периодот од 29-31.05.2017 година во Софија, Бугарија. На состанокот присуствуваат членови од партнер-училиштата од Турција, Бугарија, Романија, Австрија, Италија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни координаторот на проектот, Љубица Ружинска, одделенските наставници, Гордана Камческа и Магдалена Петреска.

Цели на состанокот беа:

 • запознавање со бугарската кутура, традиции и обичаи;
 • посета на надгледни часови-примери на добра пракса: Ликовно, Музичко, Физичко;
 • размена на идеи и добри пракси за методите на подучување на уметност;
 • разгледување и дискусија на остварените проектни активности и исходи од првата половина на проектот;
 • дискусија за активностите и начините за евалуација и следење на проектните активности и исходи;
 • дискусија за начини за поголема интереакција на учениците од партнер-училиштата;
 • планирање на идните активности и задачи во рамките на проектот предвидени за втората половина од проектот.

Проект „Еврејската традиција, култура и историја, како дел од македонското мултикултурно општество“

Во периодот од 1.03-26.05.2017 година беше реализиран проектот „Еврејската традиција, култура и историја, како дел од македонското мултикултурно општество“ организиран од страна на Меморијалниот ценар на холукаустот на Евреите од Македонија во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.

Во рамките на проектот беа реализирани три конкурси: ликовен, литературен и конкурс за дигитална содржина, во рамките на кои нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

Литературен конкурс:

 • I место – Никола Ѓуровски IX-3 одд.

Конкурс за дигитална содржина:

 • III место – Ангела Богдановска IX-1 одд., Анастасија Ѓорѓиеска IX-1 одд., Нина Кралева IX-1 одд., Анастасија Петрова IX-1 одд., Моника Цанева IX-1 одд., Теодора Камчевска IX-2 одд., Џаст Дејо Даниелс IX-3 одд., Ивана Минкова IX-3 одд. и Мила Терзовска VII-1 одд., наставници-ментори: Љубица Атанасовска, наставник по историја; Костадинка Поповска, наставник по македонски јазик; Љубица Ружинска, наставник по англиски јазик.