Monthly Archives: August 2019

Добиени грантови од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Хрватска ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА219. ООУ „Лазо Ангеловски“ е едно од училишта со 2 одобрени гранта од 25.226 евра и 20.250 евра. Резултатите можат да се видат на следниот линк.

Првиот Еразмус+ КА229 проект е под наслов „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ (Young journalists of today – responsible digital citizens of tomorrow), ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Sveti Petar” од Ореховец, Хрватска, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Лазо Ангеловски“ се училиштата “SCOALA GIMNAZIALA NR. 5” од Александрија, Романија , “Dositej Obradovic” од Чичевац, Србија и “IES Maestre de Calatrava” од Сијудад Реал, Шпанија.

Главната цел на проектот е развивање на медиумската писменост на учениците и наставниците на продуктивен начин преку публикување на дигитален училишен весник и креирање на работилници за медиумска писменост.

Проектни активности и резултати:

 • Дигитален училишен весник (креиран од самите ученици)
 • Веб страна на проектот
 • Работилници за развивање на медиумската писменост (за ученици, наставници и родители)
 • 1 мобилност за тренинг на наставници (Хрватска)
 • 4 ученички размени (Србија, Македонија, Шпанија и Романија) на теми: Моќта на медиумите, Медиумите и сензациолизмот, Лажни вести и Медиумите и социјалното однесување
 • Конкурси за најдобар постер, видео, текст/приказна и дигитален стрип по повод Интернационалниот ден за заштита на интернет
 • Дигиталн повеќе јазичен речник
 • Збирка со дигитални апликации за употреба во наставата
 • Збирка со добри пракси

Вториот Еразмус+ КА229 проект е под наслов Кретаивни читатели (Creative readers) во кој координатор е училиштето “Josip Kozarac“ од Липовљани. Хрватска, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Лазо Ангеловски“ се училиштата “Zakladni skola a Materska skola” од Опава, Чешка , “4 DIMOTIKO PEFKON” од Грција  и “Saldus novada pasvaldibas Druvas vidusskola” од Салдус, Латвија.

Главна цел на овој проект е развивање на писменоста и поттикнување на учениците да читаат активно и критички со цел развивање на клучните компетенции и развивање на социјалната инклузија и зголемување на мотивацијата за читање.

Проектни активности и резултати:

 • Обработка на лектирни дела со меѓупредметна корелација (македонски јазик со ликовно и музичко образование и странски јазици)
 • Обработка на книжевни дела со употреба на иновативни техники
 • Снимање на видеа и пишување на брошура со примери на добра пракса
 • Консурси за обележување на Интернационалниот ден на мајчиниот јазик
 • Средби со писатели и поети
 • Веб страна на проектот
 • 1 мобилност за тренинг на наставници (Хрватска)
 • 4 ученички размени (Чешка, Македонија, Грција и Латвија)