Monthly Archives: December 2020

Осмооделенците диксутираа за приватноста онлајн

На 21.12.2020 година беше реализирана работилницата „Приватност онлајн“ за време на класниот час во VIII-1  одделение од страна на класниот раководител, Валентина Петрова. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ преку кои учениците ќе можат да ја развијат дигиталната писменост и да се поттикнат за одговорно дигитално граѓанство.

Цел на оваа работилница е да се прикажат можностите за заштита на приватноста на интернет и значењето на дигиталниот траг. За време на работилницата учениците дискутираа за различни видови приватност (својата и приватноста на другите) и направија листа со совети што ТРЕБА и НЕ ТРЕБА  да прават за да се заштити идентитетот онлајн давајќи примери од сопствено искуство.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.

Шестоодделенците во улога на новинари

На 21.12.2020 година беше реализирана работилницата „Медија тренинг“ за време на класниот час во VI-6  одделение од страна на класниот раководител, Мирослава Павлова-Аневска. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ преку кои учениците ќе можат да ја развијат дигиталната писменост и да се поттикнат за одговорно дигитално граѓанство.

Целта на оваа работилница беше учениците да се запознаат со новинарството, начинот на создавање новинарски текст и какво новинарство и новинарски напис постои.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.

Седмооделенците учеа за информативни и кликбејт наслови

На 23.12.2020 година беше реализирана работилницата „Информативни и кликбејт наслови“ за време на класниот час во VII-6  одделение од страна на класниот раководител, Маја Стојановска. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ преку кои учениците ќе можат да ја развијат дигиталната писменост и да се поттикнат за одговорно дигитално граѓанство.

Целта на оваа работилница беше да се објасни разликата помеѓу информативните и кликбејт наслови, како и да се запознаеме со целта на кликбејт насловите. За да ја воочат разликата помеѓу информативните и кликбејт насловите учесниците во оваа работилница сами подготваа неколку наслови.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.

Деветтоодделенците учеа како да се справат со лажни вести

На 18.12.2020 година беше реализирана работилницата „Справување со лажните вести“ за време на класниот час во IX-3 одделение од страна на класниот раководител, Елена Кузмановска. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ преку кои учениците ќе можат да ја развијат дигиталната писменост и да се поттикнат за одговорно дигитално граѓанство.

Учесниците во работилницата научија за карактеристиките на лажните вести и дознаа со која цел настануваат лажните вести. Користејќи алатки за проценка на лажни вести, учениците имаа задача да заклучат кои вести се лажни.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.

Учениците од ООУ „Гоце Делчев“ учеа за дигитална драма

На 21.12.2020 година беше реализирана работилница на тема „Дигитална драма“, предвидена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. Со цел остварување на планираната меѓуучилишна соработка со основно училиште на локално ниво, работилницата ја реализираше нашиот психолог, Аделина Давидовска , во текот на одделенскиот  онлајн час за учениците од IX-1 одд. од ООУ „Гоце Делчев“ Скопје, по претходно заемен договор со нивниот одделенски наставник.

Цел на оваа работилница е да има се покажат на учениците стратегии за справување со дигиталната драма. Немерата е да се поттикнат да не толерираат насилство на интернет и преку сопствен пример да промовираат коректни врснички односи во виртуелниот и реалниот живот. Во склад со наведените цели испланирани се задачи за работа во група во кои учениците ќе играат улоги на оние кои поттикнуваат кавга/спор и оние кои конструктивно делуваат за да не дојде до истиот или истиот да се намали.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.