Daily Archives: 21/12/2020

Учениците од ООУ „Гоце Делчев“ учеа за дигитална драма

На 21.12.2020 година беше реализирана работилница на тема „Дигитална драма“, предвидена во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“. Со цел остварување на планираната меѓуучилишна соработка со основно училиште на локално ниво, работилницата ја реализираше нашиот психолог, Аделина Давидовска , во текот на одделенскиот  онлајн час за учениците од IX-1 одд. од ООУ „Гоце Делчев“ Скопје, по претходно заемен договор со нивниот одделенски наставник.

Цел на оваа работилница е да има се покажат на учениците стратегии за справување со дигиталната драма. Немерата е да се поттикнат да не толерираат насилство на интернет и преку сопствен пример да промовираат коректни врснички односи во виртуелниот и реалниот живот. Во склад со наведените цели испланирани се задачи за работа во група во кои учениците ќе играат улоги на оние кои поттикнуваат кавга/спор и оние кои конструктивно делуваат за да не дојде до истиот или истиот да се намали.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.

Осмооделенците учеа за дигиталното граѓанство

На 18.12.2020 година беше реализирана работилницата „Одговорни дигитални граѓани“ за време на класниот час во VIII-6 одделение од страна на класниот раководител, Тања Крстевска. Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ преку кои учениците ќе можат да ја развијат дигиталната писменост и да се поттикнат за одговорно дигитално граѓанство.

Целта на оваа работилница е да им се приближи на учениците поимот за дигитално граѓанство и сите елементи кои истото ги опфаќа и да им се посочат различните можности за активно дигитално граѓанство. Преку зададените задачи за време на работилницата, учениците исто така ќе можат да разгледуваат активностите кои би можеле да се вклучат во образовниот/училишниот курикулум кои би помогнале на младите/учениците да станат активни дигитални граѓани.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.

Деветтоодделенците дебатираа за инструментите за манипулација во медиумите

На 15.12.2020 година беше реализирана работилницата „Инструментите за манипулација во медиумите за време на одделенскиот час во IX-1 одд. од страна на класниот раководител Тина Симиќ Ацковска.  Работилницата е дел од нашиот Еразмус+ КА229 проект „Млади новинаи денес – одговорни дигитални граѓани утре“  преку кои учениците ќе можат да ја развијат дигиталната писменост и да се поттикнат за одговорно дигитално граѓанство.

Целта на оваа работилница е истражување на концептот за манипулација, развивање на критичко размислување; идетификација на квалитетни информации и манипулативни пораки, аналзирајње и критичко интерпретирање на медиумските продизводи; разбирање на местото и улогата на медиумите во динамиката на современото општество и изразување на мислење и ставови кон примените информации.

Материјалите од работилницата можете да ги најдете на следниот линк.

Текстот за текот на работилницата можете да го прочитате во нашиот дигитален весник на следниот линк.