Monthly Archives: August 2021

Краткорочна размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“

Во периодот од 19-23.08.2021 година беше реализирана краткорочна размена на група ученици во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Поинакво образование во училницата во природа“. Училиште-домаќин беше училиштето од Латвија Staļģenes Vidusskola, а во активностите учествуваат наставници и ученици од сите партнер-училишта во проектот: од Латвија, Естонија и Романија, како и 5 ученици и 2 наставници од нашето училиште.

Главна цел на летниот камп беше запознавање на сите партнер-училишта, државите и нивата култура и традиции и поттикнување на здрав животен стил користејќи го методот на учење преку проекти.

За време на летниот камп беа спроведени следните активности:

  • работилница за методот на учење преку проекти
  • работилници за промоција на здрав животен стил (здрава храна, физички активности, комункација, стрес менаџмент)
  • презентации на своите училиште, држави, традиции и обичаи
  • спортски активности во природа
  • STEM работилница во природа
  • локални прошетки поврзани со теми од предметите биологија, географија, историја и природни науки

Известување за слободни изборни предмети во IV одделение

Во учебната 2021/2022 година за слободни изборни предмети во IV одделение кои беа понудени во Водичот од Бирото за развој на образование во ООУ„Лазо Ангеловски“ за првото полугодие избран е предметот сликање, цртање, вајарство а за второ полугодие пеење и танцување согласно новата Концепција за основно образование.