Интерна обука – „Мотивација и ангажираност на вработените“

На ден 16.1.2017г. директорот на на ООУ„Лазо Ангеловски“
м-р Милка Тримчевска, за вработените во училиштето одржа обука на тема: „Мотивација и ангажираност на вработените“ со цел зајакнување на училишната клима. На истата се отвори конструктивна дискусија и се изведоа корисни заклучоци во насока на ефективно училиште.