Четврти интернационален координативен состанок во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“

Во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“ (Let’s ART the future) беше одржан четвртиот интернационален координативен состанок во периодот од 13-15.12.2017 година во Васто, Италија. На состанокот присуствуваат членови од партнер-училиштата од Турција, Бугарија, Романија, Австрија, Италија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни координаторот на проектот, Љубица Ружинска, одделенските наставници, Светлана Јосифоска и Роберта Јордановска.

Цели на состанокот беа:

  • запознавање со италијанската кутура, традиции и обичаи;
  • посета на надгледни часови-примери на добра пракса;
  • размена на идеи и добри пракси за методите на подучување на уметност;
  • евалуација на остварените проектни активности од првата половина на проектот;
  • планирање на идните активности и задачи во рамките на проектот предвидени за втората половина од проектот.