Интерна обука “Формативно следење на постигнувањата на учениците” и “Креирање на описна оценка”

На ден 16.10.2018 година Тимот за оценување и унапредување на постигнувањата на учениците реализираше интерна обука/работилница за развивање на компетенции кај  наставниците  за следење на постигањата на учениците на тема “Формативно следење на постигањата на учениците, а на ден  25.10.2018 година интерна обука на тема “Креирање на описна оценка”.