Училишен и општински натпревар по хемија

На ден 15.02.2019 година се одржа училишен натпревар по хемија.

Учениците од осмо одделение ги постигнаа следниве резултати:

  • прво место: Мариела Стефановска VIII-4 одд
  • второ место: Марија Златаноска VIII-4 одд
  • трето место: Марија Станчева VIII-3 одд

Учениците од девето одделение ги постигнаа следниве резултати:

  • прво место: Бисера Ѓуровска IX-2 одд
  • второ место: Мила Терзовска IX-1 одд
  • трето место: Теодора Ристовска IX-1 одд

На ден 16.03.2019 година се одржа општински натпревар по хемија. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

  • прво место: Бисера Ѓуровска од IX-2 одд.
  • а учениците: Марија Станчева VIII-3 одд, Мартин Стевановски VIII-3 одд, Петра Кантурска VIII-3 одд и Мариела Стефановска VIII-4 одд. се пласираа за регионален натпревар.

Ментор: Жаклина Трајковска