Денови на електротехниката

На манифестацијата “Денови на електротехниката”, организирана од СЕТУ “МИХАЈЛО ПУПИН”, екипата на ООУ “Лазо Ангеловски” освои четврто место.
Екипа: Спасевска Мила од IX-6 одд, Ивана Коцева и Мила Пандилеска од IX – 2 одд.
Ментор: Жаклина Колевска