Посета на DSSMITH (поранешна Комуна)

На ден 8.11.2019 година учениците од актив трето ја посетија работната организација DSSMITH (поранешна Комуна) со цел да се запознаат за својствата на хартијата, нејзината обработка, доработка и рециклирање. Истата тема се изучува во месец ноември по предметот природни науки.