Дисеминација од обуката „Вештини на 21 век“

На 20.01.2020 година се одржа дисеминација на обуката „Вештини на 21 век“ за наставниците од предметна настава. Десиминацијата беше спроведена од тимот од 10 наставници кои ја посетија обуката на 13-15.01.2020 год. која е во рамките на проектот „Училишта на 21 век“ организирана од страна на Британскиот совет.

Цел на обуката се развивање на вештини и компетенции на наставниците за развивање на критичкото размилување и решавање проблеми (КРРП) кај учениците и кодирање со примена на Microbit во наставата. Во следниот период предвидено е да се рализираат отворени часови со примена на стратегии за развивање на овие вештини кај учениците, како и реализација на училишен проект кој ќе инволвира примена на Microbit.