Презентација на одобрениот КА229 проект „Поинакво образование во училницата во природа“ (Slow down education in the nature)

На 27.01.2021 година, помошник директор, Милена Игњатова и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на одобрениот КА229 проект „Поинакво образование во училницата во природа“ (Slow down education in the nature) пред Наставничкиот совет на училиштето.

На 17.12.2020 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители.

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

Презентација на проектот