Додатна одделенска настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2021/22 година

Распоред на наставници за додатна настава 

 додатна 2021-2022 (одделенска)