Дополнителна одделенска настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2020/21 година

Распоред на наставници за дополнителна настава

дополнителна_Page_1

дополнителна_Page_2

дополнителна_Page_3