Дополнителна одделенска настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2018/19 година

Распоред на наставници за дополнителна настава

одделенска настава

Dopolnitelna oddelenska 2018-19