Додатна предметна настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2022/23 година

Распоред на наставници за додатна настава 

Додатна предметна