План/Скица на училиштето

Следниов документ ги содржи скиците на нашето училиште:

Скица