Визија и Мисија

 

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Нашето училиште е средина која нуди поддршка на индивидуалниот развој на учениците и професионален развој на наставниците што заедно резултира со ефективен и квалитетен воспитно-образовен процес.

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Нашето училиште да биде лидер и иновативно-модел училиште.