Стручна служба

Иванка Николова – социолог

Стефанија Додевска - педагог

Јасмина Ѓуроска – педагог

Аделина Давидовска – психолог

Тина Симиќ Ацковска – дефектолог

Магдалена Огненоска - социјален работник

Благица Ангеловска – библиотекар

Ивана Ничевска - библиотекар

Службени мејл адреси – стручни соработници