Планирања за оценување

Сумативната оценка се изведува од податоците добиени со формативното оценување.

 

Одделение Прв квартал Втор квартал Полугодишна оценка Трет квартал Четврт квартал Годишна оценка
I,II,III Описна оценка Описна оценка Описна  оценка Описна оценка Описна оценка Описна оценка
IV,V,VI Описна оценка Описна оценка Описна оценка Описна оценка Описна оценка Бројчана оценка
VII, VIII, IX Бројчана оценка Бројчана оценка Бројчана оценка Бројчана оценка Бројчана оценка Бројчана оценка