Воннаставни активности/секции

Учебна 2022/23 година

Секции во училиштето

одделенска настава

Секции во училиштето_Page_1

предметна настава 

Секции во училиштето_Page_2