Воннаставни активности/секции

Учебна 2019/20 година

Секции во училиштето

одделенска настава

секции одделенска 2019-20

предметна настава 

секции предметна 2019-20