Ученички тела

Училишна заедница

Училишната ученичка заедница е највисока форма на организирање и дејствување на учениците во училиштето.Ги опфаќа учениците од 5-9 одд.Секоја паралелка делегира по двајца претставници во училишната заедница.Претставниците бираат свое раководство- претседател.заменик и записничар.

Својата работа училишната заедница ја остварува по однапред изготвена програма за работа.

Работата на училишната заедница ја помага директорот на училиштето,стручната служба и наставниците.

На состаноците се водат записници за заклучоците,предлозите и мислењата ,и претставниците се должни да ги информираат паралелките чии претставници се.Училишната заедница ја следи.насочува и координира работата на ученичката заедница.