Ученички клубови

  • Училиштен спорт

 

Акционен план за Училишен Спорт-Спортски клубови

 

Тема

Цели

Содржина

Реализатори

Време на реализација

Очекувани ефекти

1. Кошарка -да ги увежбува и усовршува елементите од кошарката;-да ја развива моториката на спретно реагирање;

-да ја развива прецизноста со рацете, духот на спортско-коректно натпреварување и фер -плеј.

 

 

-Жонглирање со топка-Дриблинг

-Запирање на играч со топка

-Движење во напад со и без топка

-Движење на играч во одбрана

-Колективни и индивидуални

активности на играчот во напад и одбрана

Наставници и ученици Континуирано во текот на целата учебна година Развивање на спортскиот дух, фер-плејот, прифаќањето на поразите и победите, тимската соработка, социјализација, изградување во здрава личност
2. Одбојка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-да увежбува и усовршува основни одбојкарски ставови и движења,-основни техники на додавања и фаќања на топка во место и движење;

-да ја развива манипулативната моторика на спретно реагирање;

-да развива моторички движења на екстремитетите и специфична (одбојкарска) координација во просторот;

-да ја развива координацијата и рамнотежата на локомоторниот апарат во целина;

-да ја развива прецизноста со рацете, духот на спортско-коректно натпреварување и фер-плеј;

-да го развива духот на спортско–

коректно натпреварување и фер-плеј;

-да ги учи и применува правилатана одбојкарската игра.

Одбивања:-одбивање топка со прсти над глава

-одбивање топка со партнер

-прием на топка од разни правци и висини;

-одбивање топка во разни правци

-одбивање топка со техника “чекан”

Сервирања:

-школска техника сервис

-Игра преку мрежа

-во парови и во тројки

-примена на совладени елементи од одбојката во штафетни игри

Наставници и ученици Континуирано во текот на целата учебна година Развивање на спортскиот дух, фер-плејот, прифаќањето на поразите и победите, тимската соработка, социјализација, изградување во здрава личност
3. Фудбал / Футсал да усвојува, увежбува и усовршуваосновни елементи од фудбалската техника;

-да ја развива мускулатурата на долните екстремитети и целиот локомоторен апарат;

-да развива општи и посебни моторички движења на локомоторниот апарат специфични за фудбалската игра;

-да почитува коректно и фер плеј натпреварување.

Техника-додавање и примање на топка со нога, глава и гради

-водење на топки

-жонглираwе со топка

-удари на гол со нога и глава

-голманска техника

Игра:

-игра на еден и два гола со примена на елементи од техника и правила на игра

ш[тафетни игри и полигони со усвоени

елементи од техника

Наставници и ученици Континуирано во текот на целата учебна година Развивање на спортскиот дух, фер-плејот, прифаќањето на поразите и победите, тимската соработка, социјализација, изградување во здрава личност
4. Ракомет да увежбува и усовршува основни ставови и движења, основни техники на додавања и фаќања на топка во ракометатната игра;-да развива моторички движења на

екстремитетите и специфична (ракометарска)

координација во просторот;

-да го развива духот на спортско–коректно натпреварување и фер-плеј;

-да ги учи и применува правилата на ракометната игра.

Фаќање и додавање натопка во ракометот

Водење топка

Удари на гол

Зонски одбрани

Наставници и ученици Континуирано во текот на целата учебна година Развивање на спортскиот дух, фер-плејот, прифаќањето на поразите и победите, тимската соработка, социјализација, изградување во здрава личност
5. Атлетика

кросеви

-да ги развива способностите за истрајно трчање (издржливост и аеробни способности);-да ја одржува и развива способноста за

брзо трчање и развој на аеробни и анаеробни способности, брзина на движење и експлозивност);

Трчање:-кросеви

(усовршување и натпревари)

-на кратки патеки

-истрајно трчање

Наставници и ученици Континуирано во текот на целата учебна година Развивање на спортскиот дух, фер-плејот, прифаќањето на поразите и победите, тимската соработка, социјализација, изградување во здрава личност
6. Пинг-понг -да увежбува и усовршува основни елементи на пинг-понг;-да ја развива манипулативната моторика на спретно реагирање;

-да се запознава со основните техники на држење на рекетот;

-да ги учи и применува правилата на пинг-понг играта.

Држење на рекетПинг- понг стилови

(европски, азиски)

Основни пинг-понг ставови

Удар со топчето

Сервисирање

Наставници и ученици Континуирано во текот на целата учебна година Развивање на спортскиот дух, фер-плејот, прифаќањето на поразите и победите, тимската соработка, социјализација, изградување во здрава личност

 

Актив Ф.З.ОЈованка Трајковска,Марјан Куцулоски,Петар Ацески