Учество на натпревари и освени награди 2016/2017

“DISCO-Digital Schools Contest”, Натпревар на дигитални училишта

Еразмус+ проектот наречен “DISCO-Digital Schools Contest”, Натпревар на дигитални училишта, со вкупно пет партнери, од Македонија: Универзитет на Југоисточна Европа Тетово и ССОУ Моша Пијаде Тетово; Од Шпанија: Inercia Digital; од Португалија: ZENDENSINO Cooperativa de Ensino IPRL и од Турција: Pakize Kokulu Anadolu Lisesi.

Проектот содржи главни и специфични цели. Главните цели се: подобрување на клучните ИКТ компетенции и вештини и ефикасноста на учење на младите луѓе кои посетуваат училиште, преку промовирање на подобрување на квалитетот, совршенство во иновации на ниво на едукација, особено преку подобрена интернационална соработка помеѓу образованите институции, понудувачите на обуки и засегнатите страни во областа на интеграција на ИКТ во образованието
(едукација и менаџмент); зголемување на потребата и подигање на свеста за Европското доживотно учење дизајнирано за дополнување на реформите во политиките на национално ниво и да ја поддржи модернизацијата на образовниот систем, особено преку зголемена дисеминација на добрите практики и соработка и поддржувајќи го развојот на иновативни практики, подобрувајќи го квалитетот на работата на наставниот кадар и учениците, градење на капацитетите на училиштата
и потикнување на стратешки партнерства помеѓу училиштата.

Специфичните цели се: развивање на програми за иницијативи за интеграција на ИКТ во образованието за да се промовира иновација, размена на искуство, добри практики и знам – како помеѓу различен тип на организации од областа на образованието; развивање на основни и трансверзални вештини во образованието, користејќи иновативни педагошки пристапи насочени кон ученикот и подобрување на интеграцијата на дигитализацијата во учењето, предавањето, на различни нивоа: поддршка на учење основано на ИКТ, како и практики за оценување основани на
ИКТ. Поточно, поддршка на наставниците, наставниот кадар за здобивање или подобрување на примената на ИКТ во едукацијата и сродни дигитални компетенции.

На натпреварот, кој беше отворен од март 2017 со пополнување на прашалник за самоевалуација, се пријавија 11 училишта на ниво на Македонија од кои што според освоениот број на поени во следниот круг поминуваа 9 училиштата. Проектот Disco ги посети овие 9 училиштата за да ја увиди состојбата. На ден 21.06.2017 год. нашето училиште беше посетено од страна на евалуатор за натпреварот DISCO. На средбата координаторот на Тимот за унапредување на ИКТ вештините, Валентина Петрова и Љубица Ружинска член на истиот тим, ги презентираа активностите на наставниците од нашето училиште за оваа учебна година. Односно евалуаторот правеше проценка на дигитализираност на нашето училиште.

По извршените евалуации во 9 училишта (основни и средни) низ целата држава, Тимот на DISCO- Натпревар за дигитално училиште, составен од 7 евалуатори едногласно одлучиле победник на натпреварот да биде ООУ”ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ”, Скопје.

19554350_10212820488164983_5747560421932780273_n

Резултати од натпреварите по математика

Училишен натпревар по математика 2016/2017 год.

Име и презиме на ученик

Одделение

Наставник-ментор

Освоено место

Теодор Томовски

III

Мирјана Смилевска

1 место

Марко Колевски

III

Мирјана Смилевска

1 место

Ева Алексовска

III

Снежана Петреска

1 место

Ева Коцевска

III

Снежана Петреска

1 место

Марија Величковска

III

К.Башовска/Б.Колевска

2 место

Петар Таневски

III

К.Башовска/Б.Колевска

2 место

Матеј Димитрушев

III

К.Башовска/Б.Колевска

2 место

Ана Радеска

III

Б.Спасовска/Д.Димковски

2 место

Лина Крстеска

III

Б.Спасовска/Д.Димковски

2 место

Анастасија Пецовска

III

М.Нанева/А:Караџова

2 место

Јован Петроски

III

К.Башовска/Б.Колевска

3 место

Давид Јосифовски

III

Снежана Петреска

3 место

Ангела Ристоска

IV

Соња Геговска

1 место

Теона Тренеска

IV

Соња Геговска

1 место

Ива Ковачевска

IV

Соња Геговска

1 место

Марко Бишоски

IV

Марија Матеева

1 место

Давид Боримечковски

IV

Марија Матеева

1 место

Тина Туџарска

IV

Љуба Пајкова

1 место

Лука Рајхел

IV

Анета Димовска

2 место

Ана Гривчевска

IV

Марија Матеева

3 место

Ања Џуговска

V

Стефка Димовска

1 место

Теодора Коцева

V

Стефка Димовска

1 место

Мила Петроска

V

Екатерина Геговска

1 место

Марко Ангелов

V

Екатерина Геговска

1 место

Марта Стојановска

V

Сања Манојловиќ

1 место

Миа Драгниќ

V

Ема Христова

1 место

Ивана Блажева

V

Стевка Димовска

2 место

Тихомир Трајковоќ

V

Ема Христова

2 место

Зоран Петровски

V

Тања Јосимовска

2 место

Мина Трајковска

V

Тања Јосимовска

2 место

Ева Анушева

V

Тања Јосимовска

2 место

Теодор Ѓуровски

V

Екатерина Геговска

3 место

Стефан Душковски

V

Екатерина Геговска

3 место

Лина Продановска

V

Сања Манојловиќ

3 место

Марија Митовска

V

Ема Христова

3 место

Марија Давитковска

VI

Радмила Гиговска

1 место

Милијана Стојановиќ

VI

Вангелица Поповска

1 место

Мариела Стефановска

VI

Вангелица Поповска

1 место

Дафне Атанасова

VI

Вангелица Поповска

2 место

Марија Саралиевска

VI

Радмила Гиговска

2 место

Сара Бурнеска

VI

Радмила Гиговска

2 место

Марија Станчева

VI

Вангелица Поповска

3 место

Иван Тренчевски

VI

Радмила Гиговска

3 место

Александар Богдановски

VI

Радмила Гиговска

3 место

Мила Спасевска

VII

Елена Кузманова

1 место

Ивана Коцева

VII

Лолита Трајковска

1 место

Евгенија Павловска

VII

Лолита Трајковска

2 место

Ивана Костовска

VII

Лолита Трајковска

2 место

Тео Туџарски

VII

Лолита Трајковска

3 место

Антонија Крајчева

IX

Вангелица Поповска

1 место

Сања Бобевска

IX

Мирјана Мојсоска

1 место

Антонела Давитковска

IX

Вангелица Поповска

2 место

Никола Ѓуровски

IX

Вангелица Поповска

3 место

Општински натпревар по математика 2016/2017 год.

Име и презиме на ученик

Одделение

Наставник-ментор

Освоено место

Давид Боримечковски

IV

Марија Матеева

1 место

Тина Туџарска

IV

Љуба Пајкова

1 место

Ангела Ристовска

IV

Соња Геговска

2 место

Марко Бишковски

IV

Марија Матеева

2 место

Ива Ковачевска

IV

Соња Геговска

2 место

Теона Тренеска

IV

Соња Геговска

3 место

Гала Додевска

V

Сања Манојловиќ

1 место

Мила Петровска

V

Екатерина Геговска

1 место

Марко Ангелов

V

Екатерина Геговска

1 место

Марта Стојановска

V

Сања Манојловиќ

1 место

Миа Драгниќ

V

Емиилија Христова

1 место

Теодора Коцева

V

Стефка Димовска

пофалница

Дафне Атанасова

VI

Вангелица Поповска

1 место

Милијана Стојановиќ

VI

Вангелица Поповска

1 место

Сара Бурнеска

VI

Радмила Гиговска

2 место

Мариела Стефановска

VI

Вангелица Поповска

2 место

Марија Станчева

VI

Вангелица Поповска

3 место

Марија Саролиевска

VI

Радмила Гиговска

пофалница

Ивана Коцева

VII

Лолита Трајковска

2 место

Мила Спасевска

VII

Елена Кузманова

пофалница

Кристина Тасева

VIII

Лолита Трајковска

1 место

Филип Нешковски

VIII

Мирјана Мојсоска

пофалница

Антонија Крајчева

IX

Вангелица Поповска

1 место

Сања Бобевска

IX

Мирјана Мојсоска

2 место

Антонела Давитковска

IX

Вангелица Поповска

пофалница

Регионален натпревар по математика 2016/2017 год.

Име и презиме на ученик

Одделение

Наставник-ментор

Освоено место

Давид Боримечковски

IV

Марија Матеева

2 место

Тина Туџарска

IV

Љуба Пајкова

2 место

Ангела Ристовска

IV

Соња Геговска

2 место

Миа Драгниќ

V

Емиилија Христова

1 место

Гала Додевска

V

Сања Манојловиќ

1 место

Мила Петровска

V

Екатерина Геговска

1 место

Марко Ангелов

V

Екатерина Геговска

1 место

Марта Стојановска

V

Сања Манојловиќ

3 место

Дафне Атанасова

VI

Вангелица Поповска

1 место

Мариела Стефановска

VI

Вангелица Поповска

1 место

Марија Станчева

VI

Вангелица Поповска

2 место

Мила Спасевска

VII

Елена Кузманова

пофалница

Кристина Тасева

VIII

Лолита Трајковска

1 место

Антонија Крајчева

IX

Вангелица Поповска

1 место

Сања Бобевска

IX

Мирјана Мојсоска

пофалница

Државен натпревар по математика 2016/2017 год.

Име и презиме на ученик

Одделение

Наставник-ментор

Освоено место

Кристина Тасева

VIII

Лолита Трајковска

2 награда

Проект „Еврејската традиција, култура и историја, како дел од македонското мултикултурно општество“

Во периодот од 1.03-26.05.2017 година беше реализиран проектот „Еврејската традиција, култура и историја, како дел од македонското мултикултурно општество“ организиран од страна на Меморијалниот ценар на холукаустот на Евреите од Македонија во соработка со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.

Во рамките на проектот беа реализирани три конкурси: ликовен, литературен и конкурс за дигитална содржина, во рамките на кои нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

Литературен конкурс:

 • I место - Никола Ѓуровски IX-3 одд.

Конкурс за дигитална содржина:

  • III место - Ангела Богдановска IX-1 одд., Анастасија Ѓорѓиеска IX-1 одд., Нина Кралева IX-1 одд., Анастасија Петрова IX-1 одд., Моника Цанева IX-1 одд., Теодора Камчевска IX-2 одд., Џаст Дејо Даниелс IX-3 одд., Ивана Минкова IX-3 одд. и Мила Терзовска VII-1 одд., наставници-ментори: Љубица Атанасовска, наставник по историја; Костадинка Поповска, наставник по македонски јазик; Љубица Ружинска, наставник по англиски јазик.

Државни натпревари по Природни науки за V и VI одд. и Биологија за VII, VIII, IX одд.

Државен натпревар по Природни науки V одделение

одржан на 20.05.2017 година на ПМФ, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Ивана Блажева

V-1

пофалница

Виктор Масловариќ

V-4

пофалница

Државен натпревар по Природни науки VI одделение

одржан на 20.05.2017 година на ПМФ, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Милијана Стојановиќ

VI-4

II

Марија Станковска

VI-3

III

Државен натпревар по Биологија VII, VIII и IX одделение

одржан на 20.05.2017 година на ПМФ, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Мила Спасевска

VII-6

I

Бојана Кариќ

VIII

III

Сања Бобевска

IX

пофалница

Резултати од натпреварите по Природни науки за V и VI одд. и Биологија за VII, VIII, IX одд.

Училишен натпревар по Природни науки VI одделение

Ученик

Одделение

Освоено место

Јаначковска Мартина

VI-6

I

Станчева Марија

VI-3

I

Стојановиќ Милијана

VI-4

I

Филиповски Бојан

VI-4

I

Колевска Дара

VI-3

I

Трајановска Мила

VI-1

II

Максимовска Јована

VI-1

II

Неделкова Евгенија

VI-4

II

Смиленовска Габриела

VI-1

III

Милчевска Теона

VI-4

III

Вељановски Никола

VI-1

III

Ѓорѓиеска Јулија

VI-1

III

Кантурска Петра

VI-3

III

Стојилевски Марко

VI-3

III

Змејкоски Димитар

VI-4

пофалница

Димоски Лука

VI-3

пофалница

Божиновски Бојан

VI-1

пофалница

Општински натпревар по Природни науки V одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Миа Драгниќ

V-4

III

Виктор Манојловиќ

V-4

III

Ивана Блажева

V-1

III

Леа Јанковска

V-1

III

Лина Продановска

V-3

III

Марија Митовска

V-4

III

Анастасија Џајковска

V-5

пофалница

Гала Додевска

V-3

пофалница

Јована Таневска

V-5

пофалница

Давид Саздовски

V-4

пофалница

Марија Поповска

V-4

пофалница

Марта Стојковска

V-3

пофалница

 

Општински натпревар по Природни науки VI одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Стојановиќ Милијана

VI-4

I

Милчевска Теона

VI-4

II

Стојилевски Марко

VI-3

II

Станчева Марија

VI-3

II

Јаначковска Мартина

VI-6

III

Филиповски Бојан

VI-4

III

Трајановска Мила

VI-1

III

Максимовска Јована

VI-1

III

Смиленовска Габриела

VI-1

III

Вељановски Никола

VI-1

III

Кантурска Петра

VI-3

III

Колевска Дара

VI-3

учество

Неделкова Евгенија

VI-4

учество

Регионален натпревар по Природни науки V одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Виктор Манојловиќ

V-4

II

Миа Драгниќ

V-4

III

Ивана Блажева

V-1

III

Леа Јанковска

V-1

III

Марија Митовска

V-4

III

Анастасија Џајковска

V-5

III

Марта Стојковска

V-3

III

Гала Додевска

V-3

III

Лина Продановска

V-3

пофалница

Јована Таневска

V-5

пофалница

Марија Поповска

V-4

пофалница

 

Регионален натпревар по Природни науки VI одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Пласман на Републички натпревар

Стојановиќ Милијана

VI-4

I

Да

Станчева Марија

VI-3

II

/

Јаначковска Мартина

VI-6

III

/

Трајановска Мила

VI-1

III

/

Максимовска Јована

VI-1

III

/

Вељановски Никола

VI-1

III

/

Филиповски Бојан

VI-4

пофалница

/

Смиленовска Габриела

VI-1

пофалница

/

Милчевска Теона

VI-4

пофалница

/

Кантурска Петра

VI-3

пофалница

/

Стојилевски Марко

VI-3

учество

/

Училишен натпревар по Биологија VII одделение

Ученик

Одделение

Освоено место

Ристевска Теодора

VII -1

I

Коцева Ивана

VII -2

I

Терзовска Мила

VII -1

II

Костовска Ивана

VII -4

II

Спасевска Мила

VII -6

II

Трајковска Мила

VII -1

II

Цоневска Теона

VII -1

III

Кимовска Сара

VII -6

III

Шуњевиќ Сергеј

VII -1

пофалница

Милевски Миле

VII -1

пофалница

Зечевиќ Никола

VII -1

пофалница

Ангела Стојчева

VII -1

пофалница

Општински натпревар по Биологија VII одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Ристевска Теодора

VII -1

II

Коцева Ивана

VII -2

II

Костовска Ивана

VII -4

II

Спасевска Мила

VII -6

II

Кимовска Сара

VII -6

II

Зечевиќ Никола

VII -1

II

Трајковска Мила

VII -1

III

Терзовска Мила

VII -1

пофалница

Цоневска Теона

VII -1

пофалница

Шуњевиќ Сергеј

VII -1

пофалница

Милевски Миле

VII -1

учество

Ангела Стојчева

VII -1

учество

Регионален натпревар по Биологија VII одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Пласман на Републички натпревар

Спасевска Мила

VII -6

II

Да

Коцева Ивана

VII -2

III

/

/Трајковска Мила

VII -1

III

/

Кимовска Сара

VII -6

III

/

Ристевска Теодора

VII -1

пофалница

/

Костовска Ивана

VII -4

пофалница

/

Цоневска Теона

VII -1

пофалница

/

Зечевиќ Никола

VII -1

учество

/

Општински натпревар по Биологија VIII и IX одделение

одржан на 4.03.2017 година во ООУ „Лазо Ангеловски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Бојана Кариќ

VIII

III

Марија Саздовска

VIII

III

Нермине Дурмишовска

VIII

III

Елена Стаматовска

VIII

пофалница

Андреј Стојковиќ

VIII

учество

Анастасија Атанасовска

VIII

учество

Давид Трајчевски

VIII

учество

Јована Кариќ

VIII

учество

Михаела Величковска

VIII

учество

Сања Бобевска

IX

III

Тео Свинарски

IX

III

Ивана Минкова

IX

III

Елена Цветановска

IX

учество

Регионален натпревар по Биологија VIII и IX одделение

одржан на 18.04.2017 година во ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, Скопје

Ученик

Одделение

Освоено место

Пласман на Републички натпревар

Бојана Кариќ

VIII

II

Да

Елена Стаматовска

VIII

III

/

Марија Саздовска

VIII

III

/

Анастасија Атанасовска

VIII

III

/

Нермине Дурмишовска

VIII

пофалница

/

Андреј Стојковиќ

VIII

учество

/

Сања Бобевска

IX

I

Да

Ивана Минкова

IX

III

/

Тео Свинарски

IX

III

 /


Општински натпревар прва помош

На 17.05.2017 година се одржа општинскиот натпревар прва помош (подмладок) на кој нашите ученици освоија второ (II) место. Им посакуваме успех на регионалниот натпревар.

18555838_1846755275573638_3989151544857812563_n

Државен натпревар по информатика

На 17.05.2017 година во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) – Скопје, се одржа државниот натпревар по информатика во организација на здружението на информатичари на Македонија (ЗИМ).

Нашиот ученик Ѓорѓи Чунгурски од VII-22 одделение, освои диплома за трета (III) награда на државен натпревар!

18485410_1846783365570829_5492294196994723880_n

Бронзен медал од Tурција

Меѓународна диплома и бронзен медал од Tурција за ученичката Ема Лазаревска и наставникот Ристо Андреев.

18486317_1846530942262738_3985756863150893304_n

Меѓународниот натпревар по англиски јазик Hippo

На 13-14.05.2017 година, ученичката Мартина Јаначковска го претставуваше ООУ Лазо Ангеловски на меѓународниот натпревар по англиски јазик Hippo во Италија.

Во конкуренција на илјадници ученици на локално ниво, 600 полуфиналисти и 22 финалисти, го освоивме VI-то место.

18555969_1318984071541774_7990415214973565474_n

Државен натпревар по физика

На државниот натпревар по физика одржан на 13.05 2017 година се вративме со освоено:

 • II (второ место) - Григориј Ваљаков VIII-1 одд.
 • пофалница - Сања Бобевска IX-5 одд. и
 • успешно учество - Антонија Крајчева IX-3 одд.

Државен натпревар во кошарка (ж)

На ден 5.05.2017 година во Кочани се одржа државниот натпревар во кошарка (женски), на кој екипата од нашето училиште освои трето место.

Општински/регионален натпревар по информатика апликативни вештини

На општинскиот/регионалниот натпревар по информатика апликативни вештини, што се одржа на 3.05.2017 година организиран од здружение на информатичарите на Македонија – ЗИМ, нашите ученици ги освоија следните резултати:

 • Пофалница за успешно учество - Анастасија Илиевска VI5 одд.  и
 • ПРВА награда - Ѓорѓи Чунгурски VII2 одд.,  продолжува на државен натпревар, кој ќе се одржи на 17.05.2017 во Скопје во просториите на ФИНКИ.

Регионален натпревар Spelling Bee

На ден 29.04.2017 година на ревиалниот регионален натпревар Spelling Bee, 7 ученици од ООУ”Лазо Ангеловски”, Скопје, обезбедија пласман на државен натпревар.
V одд. – Дејан Додевски, Ирина Малинкова и Миа Терзиќ
VI одд. – Милијана Стојановиќ
VIII одд. – Војдан Велков, Дамјан Велков
IX одд. – Горазд Велков
Честитки и успех на државниот натпревар.

18195024_10212175172072484_3053003021293542029_n

Државен натпревар за Олимпијади по француски јазик 

На ден 22.04.2017 година се одржа државниот натпревар за Олимпијади по француски јазик на кој ученичката Сања Бобевска од IX-5 одделение освои 3 (трето) место. Наставник-ментор Милена Калиновска.

Регионален натпревар на хорови, оркестри и млади интепретатори 2016/2017

На 19.04.2017 година се одржа Регионалениот натпревар на хорови, оркестри и млади интепретатори 2016/2017 организиран од страна на Здружението на музички педагози на РМ. Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

I натпреварувачка дисциплина: хорови

I (прво) место

 • хорот при ООУ „Лазо Анегловски“ – ментор Тања Крстевска

II натпреварувачка дисциплина: солисти и групи:

II (второ) место:

 • Анастасија Ѓорѓиеска IX одд. – ментор Тања Крстевска
 • Антонела Давиткова, Џаст Дејо Даниелс и Анастасија Ѓорѓиеска IX одд. - ментор Тања Крстевска
 • Борјана и Бојана Коцеви VII одд. – ментор Наташа Димоска
 • Марио Немет VII одд. – ментор Наташа Димоска

III (трето место):

  • Јулија Ѓорѓиеска VII одд. – ментор Тања Крстевска

Регионални натпревари по англиски јазик за V и IX одделение

На ден 8.04.2017 год. во ООУ”Лазо Ангеловски”, Аеродром, Скопје, во организација на ЕЛТАМ се одржаа регионалните натпревари по англиски јазик за V и IX одделение.

Учениците од ООУ”Лазо Ангеловски”, Скопје, ги освоија следниве места:

IX одд. 
V место и пласман за државниот натпревар – Елена Цветановска

V одд.
X место – Дејан Гиразов и Андреј Павловски

Честитки до учениците и нивните ментори.

Регионален натпревар по географија

На ден 1.04.2017 година, на регионалниот натпревар по географија Давид Трајчевски од VIII-3 одд. освои второ место, а Филип Нешкоски од VIII-5 одд. освои прва награда. Наставник ментор- Ане Аврамовска. Им посакуваме успех на државниот натпревар.

Регионален натпревар по француски јазик 

На ден 1.04.2017 година, на регионалниот натпревар по француски јазик Сања Бобевска од IX-5 одд. освои второ место а Андреј Талески од IX-5 одд. освои трето место. Наставник ментор- Милена Калиновска. Им посакуваме успех на државниот натпревар кој ќе се одржи на 22.04.2017 година.

Пинг понг натпревар

На натпреварот по пинг понг кој се одржа на 26.03.2017 година, Томи Јорданов освои 1 место (поединци) и 1 место (двојки) на град Скопје и 3 место (поединци) и 2 место (двојки) на државниот натпревар.

Општински натпревар по хемија

На ден 18.03.2017 год. во ООУ”Александар Македонски” – Аеродром се одржа општинскиот натпревар по хемија.
Ученикот Стефан Кузмановски од VIII-одд се квалификуваше за регионалниот натпревар.

Општински натпревари по англиски јазик за V и IX одделение

На ден 18.03.2017 год. во ООУ”Лазо Ангеловски”, Аеродром, Скопје, во организација на ЕЛТАМ се одржаа општинските натпревари по англиски јазик за V и IX одделение.

Во рамките на општина Аеродром, учениците од ООУ”Лазо Ангеловски”, Скопје, ги освоија следниве места:

IX одд. 
I место- Елена Цветановска

V одд.
II место – Дејан Гиразов
III место – Андреј Павловски

Честитки до учениците и нивните ментори.

17308831_10211747820988974_8266747560329503050_n 17342744_10211747822029000_8288564887576868986_n

Училишен натпревар по француски јазик

На ден 18.03.2017 година се одржа училишниот натпревар по француски јазик.

Учениците Андреј Талески, Сања Бобевска и Ана Влашки продолжуваат на регионален натпревар.

17353500_10211747783068026_4706680827285771087_n

Кошарка (машки) град Скопје

Освоеното чатврто место на ниво на град Скопје за машката кошаркарска екипа на ООУ „Лазо Ангеловски“ на првенство кое се одржа во месец март 2017.

Општински натпревар по физика

На ден 18.02.2017 година во ООУ”Лазо Ангеловски” се одржа општинскиот натпревар по физика. Учениците Григориј Ваљаков од VIII одд. и Антонија Крајчева, Лазар Мицев и Сања Бобевска од IX одд. обезбедија пласман за регионалниот натпревар. Особено задоволство ни е да се пофалиме со единствените 100 максимални поени освоени од страна на Сања Бобевска. Честитки до пласираните и нивниот ментор Жаклина Колевска и понатамошен успех во натпреварувањето.

16865167_10211501361307636_1809053856967784573_n

Алгоритам натпреварот по предметите англиски јазик и математика

На натпреварот организиран од страна на приватната гимназија „Алгоритам“ се натпреваруваа ученици од VIII и IX одд. по предметите англиски јазик и математика. Покрај тоа што повеќето ученици од ООУ”Лазо Ангеловски”, од двете генерации, си обезбедија стипендии за да го продолжат школувањето во ова приватно училиште, ученичката Елена Цветановска го освои првото место а со тоа си обезбеди стипендија од 40%. Честитки до сите добитници и нивните ментори.
На следниот линк можете да ја видите листата на сите ученици коишто обезбедија стипендија во ова училиште.

Кошарка (женски) град Скопје

Освоеното прво место на ниво на град Скопје за женската кошаркарска екипа на ООУ „Лазо Ангеловски“ на првенство кое се одржа во месец февруари 2017.

Со ова екипата се пласира за учество на државниот натпревар кој ќе се одржи во месец мај во Кочани.

Државен натпревар по спелување по француски јазик 

На ден 3.12.2016г. се одржа државниот натпревар по спелување по француски јазик. Анастасија Краљевска од VII-3 одд. се пласираше на 4-то место, а Мариела Пауновска од VII-1 одд. се пласираше на 7-то место од вкупно 53 натпреварувачи.

Признание за учество на „ДАБАР“- Интернационален натпревар по ИКТ

Во организација на Здружението на информатичарите на Македонија, високите знаења стекнати на часовите по предметите Работа со компјутери и основи на програмирање и Информатика ги покажаа 162 ученика од ООУ„Лазо Ангеловски“ од IV, VI, VII и IX одделение. Сите учесници добија уверенија за учество во натпреварот.

Најдобар резултат со освоени 90 поени имаа учениците: Филип Бишкоски и Марко Бишкоски од IV одделение.

Учениците Милијана Стојановиќ, Петар Митровски од VI одделение и Давид Симонов од IX одделение освоија 80 поени.

Со освоени 70 поени натпреварот го завршија учениците Александар Богданоски, Стефан Шушкало, Андреј Дончевски, Мила Цветковиќ, Иво Мазневски од VI одделение и Мартин Петков, Мила Трајковска, Марија Арџанлиева од VII одделение.

Ментори на овој интернационален предизвик „Дабар“ од нашето училиште беа наставниците Марија Ѓорѓевиќ и Марија Матеева.

Дабар е интернационален предизвик (еден вид натпревар), наменет за ученици од основните и средните училишта , кој има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Истиот се организира во повеќе држави и е еден од најпопуларните натпревари во светот. Како идеја Дабар има добиено повеќе награди на европски и светски конференции. Последната од нив е добиена на Европскиот самит за компјутерски науки, каде Дабар ја доби наградата „Informatics Europe Best Practices in Education“. Со цел да се промовира оваа активност и во Република Македонија овој натпревар се оддржа од 7 до 11 Ноември 2016 година , во голем број основни и средни училишта во нашата држава. На тој начин, заедно се промовираа компјутерските науки кај учениците, со што се придонесе за нивниот развој како и развојот на нашата држава. Дабар е глобален настан и на него земаат учество голем број на ученици од 35 земји во светот на шест континенти, меѓу кои: Македонија, Русија, САД, Канада, Германија, Јапонија, Германија, Иран, Бразил, Шпанија, БиХ, Србија, Словенија, Хрватска, Израел, Бугарија, Автралија, Јужна Кореја, Турција, Австрија и други.

Натпревар за против пожарна заштита

На натправрот за против пожарна заштита освоено прво место на ниво на општина, а на регионално ниво за кадети второ место. За успехот е заслужна екипата составена од Антонија Крајчева, IX – 3 одд., Филип Нешковски, VIII – 5 одд., и Григориј Ваљаков , VIII – 1 одд.

„Ноември – месец на науката“

Во рамки на натпреварите „Ноември – месец на науката“ ученичката Антонија Крајчева IX – 3 одд.учествуваше на предавање по физика, тема „Сила на триење“, и на тест натпреварот, за што доби сертификат за успешно учество. Ментор – Жаклина Колевска.

Меѓународниот ликовен конкурс ,,13-ти НОЕМВРИ“-2016

Учениците Андреа Оливети од III – 4 одделение и Дамјан Трипуновски од  III – 3 одделение освоија прво место на меѓународниот ликовен конкурс ,,13-ти НОЕМВРИ“-2016 ! Ученикот Андреј Цветковски од II – 1 одд. го освои второ место.
Генерален покровител на оваа прекрасна манифестација е Градот Скопје-Советот на град Скопје а стручни организатори се : Детскиот ликовен центар-Скопје и Здружението на професори по ликовна уметност. Оваа манифестација е 42 по ред традиционална меѓународна детска ликовна изложба ,,13 НОЕМВРИ“-2016. На манифестацијата учествуваа ученици од многу земји (Србија, Чешка,Англија, БИХ,Бугарија,Црна Гора …)

Регионален натпревар по спелување на француски јазик

На 18.11.2016 год се одржа регионален натпревар по спелување на француски јазик. Ученичката Анастасија Краљевска од VII-3 одд освои II (второ ) место, а ученичката Мариела Пауновска од VII-1 VI (шесто место ).Ученичките ќе се натпреваруваат на државен натпревар на 3.12.2016 год . Bon courage !

Противпожарен квиз

На 10.11.2016 г., ООУ “Лазо Ангеловски” учествуваше на Општинскиот Противпожарен квиз во организација на Противпожарен сојуз-Аеродром што се одржа во ООУ “Ѓорѓија Пулевски”. Во квизот учествуваа учениците Антонија Крајчева 9-3 одд., Филип Нешковски 8-5 одд. и Григориј Ваљаков 8-1 одд., под менторство на предметниот наставник Жаклина Колевска и истите го освоија првото место.

Исто така, нашето училиште учествуваше на ликовниот и литературниот конкурс на темата како да се заштитиме од пожари. Ученикот Дарко Илијоски 7-5 одд., под менторство на предметниот наставник по ликовно образование Ристо Андреев, го освои првото место за најуспешна ликовна творба. Ученичката Мила Спасевска 7-6 одд. , под менторство на библиотекарот Благица Ангеловска, го освои првото место за најуспешна поетска творба.