Приемен ден на училиштето

Секој последен четврток во месецот, од 18:35 до 19:35 часот.