Приемен ден на наставниците

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2022/23 година

Термини за приемен на родители

приемен ден за родители одделенска

приемен ден за родители предемтна