Приемен ден на наставниците

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2020/21 година

Термини за приемен на родители

приемен ден за родители_Page_1

приемен ден за родители_Page_2

приемен ден за родители_Page_3

приемен ден за родители_Page_4