Приемен ден на наставниците

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2021/22 година

Термини за приемен на родители

приемен ден за родители 2021-2022 (одделенска)

приемен ден за родители 2021-2022 (предметна)