Директор

м-р Магдалена Петреска за В.Д. директор на ООУ„Лазо Ангеловски“ е именувана на 07.02.2022 година.

Професионално искуство

февруари 2022

  • В.Д. Директор на ООУ„Лазо Ангеловски“-Аеродром

2016 – февруари 2022

  • одделенски наставник во ООУ„Лазо Ангеловски“-Аеродром

2004 – 2016

  • одделенски наставник во ООУ„Страшо Пинџур“, Скопје

2003 – 2004

  • волонтер во Кризен центар „Надеж“

Образование

2020 – 2021

Магистер по менаџмент на човечки ресурси

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент

1999 – 2003 

Професор по одделенска настава

Универзитет,, Св.Кирил и Методиј”

1995 – 1999 

Гимназиско образование

СУГС „Јосип Броз-Тито”