Финансиски документи

Годишни Буџети

Завршни сметки 2020 година

Завршни сметки 2019 година

Завршни сметки 2018 година

Завршни сметки 2016 година

 Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот