Финансиски документи

Годишни Буџети

Завршни сметки 2022 година

Завршни сметки 2021 година

Завршни сметки 2020 година

Завршни сметки 2019 година

Завршни сметки 2018 година

Завршни сметки 2016 година

 Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот