Kлучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности – 2019/2020

Copy (2) of NA-Logo-H_MK-240909Copy of logo-plus_0

Запознавање на наставниците со профилот на обуките и критериумите за избор на наставници

На ден 24.06.2019 година се одржа Наставнички совет на кој наставниците беа запознати со профилот на избраните обуки, начинот на вклучување на наставниците во обуките како и критериумите според кои ќе бидат избрани наставниците за посета на истите. Подетални информации се достапни во следната презентација:

 

Добиен уште еден грант од Еразмус+ програмата, клучна акција КА101: Учење преку индивидуални мобилности

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 5-ти Февруари 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги објави резултатите од одобрените грантови од програмата Еразмус+ на Европската комисија. Нашето училиште повторно се најде на листата за училишно образование . Резултатите можат да се видат на следниот линк.

Клучнa Акција КА101: Учењето преку индивидуални мобилности создава можности за индивидуите да ги подобрат своите вештини и зголемување на културната свест. Проектите за мобилност на наставниците овозможуваат можност за мобилност и меѓународна соработка со училишта од европските земји, а сето ова ќе придонесе за интернационализација на македонските образовни институции но и за зајакнување на нивниот личен и професионален развој и развивање на професионални вештини и компетенции.

Во рамките на новиот одобрен проект под наслов „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“ (New kind of bridges – out of the box) нашето училиште, планирана е посета на два вида на обуки и тоа:

  • обука за соработка со родителите и локалната средина  и
  • обука за развивање на креативноста и критичкото размислување

како и job-shadowing активност која има за цел:

  • развивање и подобрување на менаџерските компетенции, особено подобрување на лидерските компетенции, набљудување на методите на подучување на европско и интернационално ниво вклучувајќи знаење и вештини за донесување на одлуки и решавање на проблемски ситуации како и способности за подобрување на интерперсоналните и тимските вештини;
  • идентификување на модерни методи на подучување како што се CLIL методологијата и кодирањето;
  • идентификување на начини за справување со конфликти особено справување со меѓуученичкото насилство;
  • начинот на адаптација на учениците во нижите одделенија;
  • развивање на соработката со ученицте, родителите и локалната средина.