Еразмус+ КА229 проект „Кретаивни читатели“ 2019-2021

Еразмус+ КА229 проект

„Кретаивни читатели“

(Creative readers) 

2019-2021

Copy (2) of NA-Logo-H_MK-240909 Copy of logo-plus_0

Посетете ја веб страната на проектот на следниот линк

LOGO - Creative Readers

Книжевна средба со современите автори на литература за деца

На 3.12.2019 година, по претходен договор и соработка на библиотекарот на училиштето Благица Ангеловска, беше реализирана книжевна средба со современите автори на литература за деца Ксенија Трајчева Маказлиева, Ванчо Полазаревски и Наум Попески, а истата е дел од активностите предвидени за реализација во Еразмус+ КА229 проектот „Креативни читатели“.  Настанот се одвиваше во просториите на локалната Градска библиотека „Јане Сандански“, Аеродром. Учесници беа група ученици од I, V, VI, VII, VIII и IX одд. коишто однапред добија определени задачи и активности од страна на библиотекарот.

Книжевната средба започна со кусо претставување на наведените автори пред учениците читајќи им дел од нивното литературно творештво. Согласно со целите на планираната активност, учениците интерпретираа по неколку песни на присутните автори и се претставија со две драмски изведби на нивни адаптирани прозни текстови. Дел од учениците се претставија со лични прозни и поетски творби, по што писателите им упатија позитивни критики и им дадоа сугестии и во иднина да продолжат да творат. Истовремено, неколку ученици твореа ликовни творби со мотиви на книгата. Учениците им поставија прашања на авторите со што ги збогатија своите претходно стекнати знаења за нив. Целиот книжевен настан се одвиваше во позитивна атмосфера и со непрекината интерактивна комуникација помеѓу учениците и авторите што пробуди огромен интерес и желба повторно да се реализира ваква книжевна средба.

Дисеминација на активностите од првата мобилност на наставници во рамките на КА229 проектот „Креативни читатели“

На 07.11.2019 година за време на Наставничкиот совет се одржа дисеминација на активностите од првата мобилност на наставници во рамките на КА229 проектот „Креативни читатели“ која се реализираше во периодот од 14-18.10.2019 година во Липовљани, Хрватска.

Наставниците кои учествуваа на мобилноста, Мирослава Павлова-Аневска и Весна Стрезовска, ги преставија активностите за време на мобилноста на останатите колеги од нашето училиште. Презентацијата можете да ја погледнете подолу

Прва мобилност на наставници во рамките на Еразмус+ КА229 проект „Креативни читатели“

Во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Креативни читатели“ (Creative readers) беше одржана прва мобилност на наставници во периодот од 14-18.10.2019 година во с.Липовљани, Хрватска. На мобилноста присуствуваат членови од партнер-училиштата од Хрватска, Чешка, Грција, Латвија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни наставникот по англиски јазик, Мирослава Павлова-Аневска и одделенскиот наставник, Весна Стрезовска.

На мобилноста се разгледуваа целите на проектот:

 • развивање на читачката писменост и вештини како основа за подобрени образовни постигања;
 • поттикнување на активното и критичко читање
 • зголемување на мотивираноста за читање
 • употреба на иновативни и креативни пристапи и технологии за обработка на литературни/лектирни дела.

При посетата на училиштето-координатор на проектот ОШ „Јосип Козарац“, беа посетени повеќе нагледни часови на кои се обработуваат и анализираа содржини од лектирни изданија, а во некои од нив се интегрираа содржини и од други наставни предмети како мајчин јазик, биологија, географија, историја и музичко („Биографија на Ивана Брлиќ Мажураниќ“), активност изведена од училишната библиотекарка „Магичниот свет на бајките“ – Библиотеката како место за креативна инспирација и непресушен извор на информации, како и обработка на дело од чешки автор како дел од наставата по јазик на малцинставата (чешки јазик).

Освен активности поврзани со наставни-методските цели на проектот, беа одржани и неколку состаноци на кои се планираа сите активности на проектот (начин на комуникација, поставување на проектот на e-Twinning платформата како и креирање на веб-страна на проектот и сл.), распределбата на обврски и задачи на училиштата партнери, како и детален план за наредната мобилност.

Во рамките на посетата беа посетени неколку институции од културата (Библиотеката во Липовљани, музејот на оружје исл.) и некои знаменитости на главниот град на Хрватска.

Презентација на проектот

На 30.08.2019 година, помошник директор, Милена Игњатова и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 19.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители.

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Хрватска ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА219. ООУ „Лазо Ангеловски“ е едно од училишта со одобрен грант од 20.250 евра. Резултатите можат да се видат на следниот линк.

Одобрениот проект Кретаивни читатели (Creative readers) ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Josip Kozarac“ од Липовљани, Хрватска, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Лазо Ангеловски“ се училиштата “Zakladni skola a Materska skola” од Опава, Чешка , “4 DIMOTIKO PEFKON” од Грција  и “Saldus novada pasvaldibas Druvas vidusskola” од Салдус, Латвија.

Главна цел на овој проект е развивање на писменоста и поттикнување на учениците да читаат активно и критички со цел развивање на клучните компетенции и развивање на социјалната инклузија и зголемување на мотивацијата за читање.

Проектни активности и резултати:

 • Обработка на лектирни дела со меѓупредметна корелација (македонски јазик со ликовно и музичко образование и странски јазици)
 • Обработка на книжевни дела со употреба на иновативни техники
 • Снимање на видеа и пишување на брошура со примери на добра пракса
 • Консурси за обележување на Интернационалниот ден на мајчиниот јазик
 • Средби со писатели и поети
 • Веб страна на проектот
 • 1 мобилност за тренинг на наставници (Хрватска)
 • 4 ученички размени (Чешка, Македонија, Грција и Латвија)