Куќен Ред

Врз основа на член 79 од Статутот на ОУ „Лазо Ангеловски” – Општина Аеродром – Скопје, Училишниот одбор на седницата одржана на ден година донесе

ПРАВИЛНИК

за Куќен ред во основните училишта на Општина Аеродром

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со Правилникот за куќен ред во ОУ „Лазо Ангеловски ” на Општина Аеродром се регулираат:

1. Прашања кои се однесуваат за вработените: Работно време, постапка при задоцнување и ненадејно отсуство; Доаѓање и престој во училиштето; Престој во училиштето надвор од работното време; Одржување на редот и дежурствата; Однос кон инвентарот и опремата.

2. Прашања кои се однесуваат за учениците: Доаѓање и престој на ученикот; Изглед и однесување на ученикот; Самоволно напуштање на настава.

3. Прашања кои се однесуваат на родителите, надворешните соработници и други лица: Доаѓање, пријавување и престој; Внесување ученици во училиштето; Влез со возила во училишниот двор и нивно паркирање.

Член 2

Кон одребите од овој Правилник должни се да се придржуваат лицата наведени во член 1 став 1, 2 и 3 од овој Правилник. Со одредбите од овој Правилник учениците и родителите ги запознава одделенскиот и класниот раководител, а надворешните соработници и други лица – дежурниот наставник и одговорниот стручен соработник по смени. Со одредбите на Правилникот вработените се запознаваат со истакнување на Правилникот на огласната табла.

II. ПРАШАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Член З

Училиштето е отворено од 07 часот, а за настава од 07:30 до времето утврдено со распоредот на часови, другите активности и распоредот на ѕвоното. За учениците кои посетуваат спортски активности, фискултурната сала е отворена според распоредот за користење на фискултурната сала што се изготвува секоја учебна година. Во саботите, неделите и државните празници, училиштето е затворено, освен за редовни и вонредни дежурства од страна на техничкиот персонал. За одредени потреби, а со цел реализација на активностите кои се однесуваат на училиштето со Одлука на Наставничкиот совет, а со претходно одобрение од основачот и Министерството за образование и наука, наставата може да се рализира и поинаку од редовното планирање.

Член 4

Директорот и стручната служба се наоѓаат во училиштето за време на реализација на наставата и тоа: Редовно работно време на директорот трае од 08:00 до 16:00 часот, но тоа може да биде и подолго во работните денови, но и во деновите кога не се изведува настава, зависно од потребите и барањата на училиштето. Работно време на стручните соработници е поделено во смени почнувајќи од 07:30 до 18:30.

Член 5

Работното време на вработените во администрацијата трае од 08:00 до 16:00 часот: По потреба тие работат и надвор од редовното работно време, но со претходно барање на директорот.

Член 6

Работно време на училиштето, наставниците и воспитувачите произлегува од распоредот на смените, распоредот на часови за редовна, дополнителна, факултативна настава, слободни ученички активности, производна работа, здравствена заштита, ученичка заедница и други активности предвидени со Годишната програма за работа на училиштето и наставничкиот план и програма за основно образование.

Член 7

Работно време на библиотекарот трае од 08 до 16 часот за работа во училишната библиотека. Останатото работно време библиотекарот, како стручен соработник го користи за стручно усовршување, соработка надвор од училиштето и водење на библиотекарска секција.

Член 8

Работно време на техничкиот персонал: Чувар од 22-06 часот; Хаусмајстор – ложач од 07 до 15 часот (во грејна сезона по договор); Технички персонал – зависно од организацијата на работата работното време се утврдува со распоред за сменско работење. По потреба овој персонал и хаусмајсторот работат и надвор од редовното работно време, по потреба и налог на директорот.

Член 9

За итни и неодложни работи кои се јавуваат во текот на редовната работа, барање за нивно извршување дава директорот, а во негово отсуство помошник директорот (доколку има во училиштето), стручниот соработник на смена и секретарот на училиштето.

Член 10

Доаѓањето и одењето од работа се обавува според воспоставено работно време и се евидентира од страна на самиот вработен преку систем за електронско евидентирање. Во случај на задоцнување или ненадејно отсуство, вработениот е должен да го извести директорот, стручниот соработник на смена или секретарот на училиштето. Отсутниот вработен наставник го заменуваат наставниците кои во моментот се присутни на работа. Евиденција за задоцнување и отсутност за сите вработени водат директорот и помошник директорот. Во отсуство на директорот евиденцијата ја води помошник директорот или секретарот на училиштето.

Член 11

Организационата работа произлезена од ненадејни отсуства ја уредуваат: директорот на училиштето, помошник директорот, стручната служба, дежурните наставници по смена, а за техничкиот персонал – директорот, секретарот и домаќинот на училиштето.

Член 12

Меѓусебна договорена размена во работата не е дозволена, освен во оправдани случаи и со одобрение на директорот.

Член 13

Напуштање и задоцнувањето на работното место во рамките на работното време без знаење и одобрение на директорот не е дозволено, а во такви случаеви директорот ги применува одредбите од Законот за работни односи. Работното место во рамките на работното време може да се напушти само во случај на итни, семејни, службени потреби, а со претходно знаење и одобрение на директорот.

Член 14

Како службена работа се смета: учество во разговори, состаноци, семинари и друг вид работи кои произлегуваат од Годишната програма за работа на училиштето за тековната учебна година.

Член15

Стручните и информативни состаноци се одржуваат меѓу смени или по завршување на наставата, добро подготвени и организирани, како не би дошло до нарушување на наставата и наставниот процес. Наставниците кои се членови на Училишниот одбор, и наставниците и стручните соработници кои присуствуваат на седниците на Советот на родителите на ниво на училиште, учествуваат во работа на овие органи, доколку седниците се одржуваат по наставата.

Член 16

Наставниот кадар го напушта училиштето по завршување на работите и задачите предвидени со наставниот план и програма, а останатите вработени по завршување на работното време, односно по предавањето на должноста, ако се врши континуирано по смени.

Член17

Наставниот кадар и стручните соработници работите и задачите ги вршат и тоа: Со ученици во училница, фискултурна сала, библиотека и читална, хол, училишен двор и надвор од училиштето зависно од планираните активности; За подготовки, усовршување, планирање педагошка документација, контакти со наставници, родители и друг вид соработка – наставничка канцеларија, канцеларија на стручна служба и директорот, библиотека-хол и доколку е слободна училницата во која наставникот ја реализира наставата по својот предмет, паралелка односно група. Не е дозволено задржување во просториите на другите вработени и попречување во извршувањето на нивната работа.

Член 18

Наставниот кадар е должен да обезбеди ученикот да го напушти училиштето според планираната организација на работа, распоред на часови и распоред на ѕвоно. Се забранува предвремено ослободување како и задржување на учениците од планираната организација за работа, распоред на часови и распоред на ѕвоно. Се забранува отстранување на ученикот од наставата и други активности како и испраќање на учениците надвор од училиштето со цел ученикот да донесе заборавена домашна изработка, пари и слично или да заврши друга активност. Ослободување од настава е дозволено во оправдани случаи Сите вработени се должни на коректни односи во комуникација меѓу себе, со родителите и другите надворешни соработници.

Член 19

На сите вработени во училиштето им е забрането изнесување на инвентар, документи и друг вид на материјали, кои се имот и сопственост на училиштето.

Член 20

За изнесување на имотот наведен во член 16 за реализација и извршување на службените потреби, потребно е одобрение од директорот и евидентирање на изнесениот материјал кај домаќинот на училиштето. За користење на инвентар потребен за лични работи, вработениот доставува писмено барање до директорот, односно претседателот на Училишниот одбор.

Член 21

За секое внесување на материјали и средства, кои не се имот на училиштето, потребно е одобрение од директорот.

III. ПРАШАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Член 22

Учениците во училиштето доаѓаат најмногу 15 минути пред започнување на наставата односно планираната активност. Задоцнување на ученикот, повлекува примена на одредбите од Правилникот за педагошки мерки.

Член 23

Престојот на учениците во училиштето е регулиран со организација на работа по смени, распоред на часови, и распоред на други активности, како и со распоред на ѕвоно. Се забранува престој на учениците во училиштето и училишниот двор, надвор од планираната организација наведена од ставот 1 од овој член. По завршувањето на планираните активности ученикот учтиво и со добро однесување го напушта училиштето.

Член 24

Секој ученик за време на престојот во училиштето треба да се однесува културно и да биде пристојно облечен.

Член 25

Користењето на мобилните телефони за време на часот, е забрането. За време на часовите, учениците се должни мобилните телефони да ги исклучат. Учениците кои не се придржуваат на ставовите 1 и 2 од овој член ќе сносат санкции.

Член 26

За време на одморите учениците, ја напуштаат училницата, а зависно од распоредот на часовите и другите активности ја менуваат училницата. Движењето по ходници се одвива дисциплинирано и во најдобар ред. Излегувањето односно влегувањето во училиштето и училницата исто така се одвива дисциплинирано и во најдобар ред.

Член 27

Се забранува ослободување од наставата и часовите. Во одредени случаеви (здравствени, семејни) ученикот може да го напушти училиштето, но по добиено одобрение од одделенскиот раководител, а во негово отсуство од стручниот соработник. Во такви случаеви лицето кое го одобрува напуштањето, го обезбедува и испраќањето на ученикот.

Член 28

Ученикот е одговорен за своето однесување кон другарите, наставниците и другите вработени, инвентарот во училницата, училиштето и училишниот двор. Свесно направената материјална штета, ја надоместува ученикот/родителот.

Член 29

За отстапување во поведението, кон ученикот се применува Правилникот за педагошки мерки и тоа поради: Задоцнување, неоправдано отсуствување, напуштање на часови и слично; Нарушување на правилата во однесувањето спрема другите ученици, наставници и други возрасни, меѓусебни вербални и физички навреди, кражби, непочитување на наставници на часот и воопшто во училиштето и надвор од него, непочитување на другите вработени и другите возрасни кои престојуваат во училиштето; Неправилен однос кон училишниот имот: уништување, кршење, изнесување; Попречување на воспитно – образовната работа во паралелката и училиштето, недисциплина, непочитување на барањата од наставникот, влегување и излегување од час и гласно реагирање.

IV. ПРАШАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, НАДВОРЕШНИТЕ СОРАБОТНИЦИ И ДРУГИ ЛИЦА

Член 30

Доаѓањето на родителите во училиштето е регулирано со планот за родителски средби. Во текот на учебната година планирани се минимум 4 општи родителски средби, а по потреба и повеќе. Индивидуалните средби на наставниците со родителите ќе се одвиваат согласно распоредот за приемни денови на наставниците и по потреба. Групните средби се реализираат по потреба.

Член 31

За итни потреби родителите односно училиштето бара вонредни контакти.

Член 32

Советот на родителите на ниво на училиште, се среќава според планот и програмата за работа на Совет на родители за тековната година, организирано и со покана од претседателот, во претходно договорено време во координација и согласност со директорот.

Член 33

Надвор од планираното време родителите не треба да престојуваат во училиштето.

Член 34

Се забранува родителите да разрешуваат одделни состојби со учениците, како и меѓусебни расправии родител – родител и нивно инволвирање во организацијата на работата и внатрешната работа на училиштето. Родителите се должни на коректен однос кон вработените во училиштето.

Член 35

Зависно од личните потреби, родителот може да го носи и чека своето дете, но само во училишниот двор, со исклучок за учениците со посебни потреби. Носењето на учениците со возило и паркирање на сопствени возила, родителите треба да го вршат по должината на асфалтираната улица, а не пред влезот на училиштето и училишниот двор.

Член 36

Зависно од потребата во училиштето престојуваат и други лица и надворешни соработници. Својот престој го најавуваат кај дежурниот наставник, секретарот, стручната служба или директорот на училиштето.

Член 37

Родителите, другите стручни и надворешните соработници, зависно од својата желба и потребите на училиштето, можат да присуствуваат на часовите и други активности, но со претходен договор со одделенскиот раководител, предметниот наставник, стручните соработници, но само со одобрение од директорот на училиштето. Ангажирањето на родители, други стручни и надворешни соработници во училиштето, ќе биде регулирано со посебен документ -упатство за работа.

Претседател на Училишен одбор на ОУ ” Лазо Ангеловски“ на Општина Aеродром