Правилник за однесување во училиштето

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

ВО УЧИЛИШТЕТО

ПОЧИТУВАН УЧЕНИКУ,

ОВИЕ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ЌЕ ГО ПОДОБРАТ КВАЛИТЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ЖИВОТ СО ШТО СИТЕ ЌЕ СЕ ЧУВСТВУВАМЕ ПОБЕЗБЕДНО И ПОПРИЈАТНО ВО УЧИЛИШТЕТО

 • Во училиштето доаѓај редовно навреме;
 • Биди пример со твоето пристојно и удобно облекување;
 • Води грижа за својата лична хигиена;
 • Води грижа за хигиената во училишните простории и училишниот двор, отпадоците фрлај ги во корпа;
 • Чувај го училишниот имот, за направената штета ќе бидеш одговорен;
 • Подгответе ја училницата за час, а по завршување на часот, училницата оставете ја уредна, без отпадоци и проверете дали сте заборавиле нешто;
 • Разубавете ја училницата, направете пријатен амбиент за учење;
 • Биди подготвен, внимателен и активен на часовите;
 • Секогаш кога нешто не ти е јасно прашај го наставникот;
 • Барај да бидеш јавно оценет и секогаш да го знаеш резултатот од својот труд;
 • Сослушувај, кажи го своето и почитувај го мислењето на другиот;
 • Биди искрен и добар другар, помогни му секогаш кога е во неволја;
 • Времето што го поминуваш во училиште нека ти биде исполнето со многу нови сознанија и убаво другарување;
 • Твоето мислење и твоите предлози остави ги во сандачето за предлози и забелешки.