Правилник за однесување на вработените

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ

НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНОИОТ КАДАР

ВО УЧИЛИШТЕТО

ЦЕЛТА НА ОВИЕ ПРАВИЛА Е ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПОЗИТИВНА КЛИМА ЗА ПОДОБРА И ПОКВАЛИТЕТНА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО

 

Воспитно – образовниот кадар треба да се насочува кон:

 • Перманентно подобрување на сопствената работа и работната средина;
 • Професионален однос
 • конструктивно справување со конфликти
 • почитување на индивидуалните разлики и мислења
 • одржување на работната етика
 • позитивна коректна комуникација (вербална и невербална)
 • практикување на тимската работа
 • својата позиција да не се користи за лични интереси
 • соодветен професионален естетски изглед и однесување

 

Воспитно – образовниот кадар во комуникацијата со учениците треба да:

 • ја почитува личноста на ученикот;
 • воспоставува отворена, искрена и јасна комуникација;
 • го сослушува и почитува мислењето а ученикот;
 • биде чувствителен за потребите на учениците согласно со нивната возраст;
 • биде објективен, одговорен и коректен во педагошката комуникација со учениците;
 • се грижи за безбедноста, менталното и физичкото здравје на учениците;
 • ја следи перманентно активноста, развојот и постигнувањата на учениците.

 

Воспитно – образовниот кадар треба да воспостави партнерски однос со родителите преку:

 • коректна педагошка комуникација;
 • посветување време, сослушување, доверливост, флексибилност, објективност и толерантност;
 • навремено објективно информирање за постигнувањата и однесувањето на ученикот;
 • подготвеност за заедничко решавање на проблемите на учениците;
 • дискреција и ненавлегување во приватноста на семејствата на учениците;
 • градење на авторитет и углед надвор од училиштето.