Правилници и прописи

Куќен ред

Правилник за однесување во училиштето

Правилник за однесување на вработените

Правилник за избор на првенец на генрација за 9 одделение

Интерен правилник за доделување пофалби и награди и изрекување на педагошки мерки

Интерен протокол за комуникација

Кодекс за однесување на учениците за време на екскурзии

Процедура за собирање, обработка, објавување и чување на фотографии, видеа и лични податоци на учениците кои се објавуваат на интернет

Препораки за однесувањето на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

Интерен правилник за пофалување и наградување на наставниците и стручните соработници и прилози

Интерен протокол за укажување на прва помош кај ученици при повреда и незгоди

Протокол за заштита на учесници жртва на било која форма на насилство злоупотреба занемерување 

Деловник за работа на Совет на родители