Стручни активи

 СТРУЧНИ АКТИВИ

Учебна 2023/24 година 

Одговорни на стручни активи

Одговорни на одделенска и предметна настава

Одговорни на одделенска настава и кујна