Денови на електротехниката

На манифестацијата “Денови на електротехниката”, организирана од СЕТУ “МИХАЈЛО ПУПИН”, екипата на ООУ “Лазо Ангеловски” освои четврто место.
Екипа: Спасевска Мила од IX-6 одд, Ивана Коцева и Мила Пандилеска од IX – 2 одд.
Ментор: Жаклина Колевска

Меѓународниот ден на семејството

На ден 15.05.2019 година на Филизофскиот факултет во Скопје е одбележан Меѓународниот ден на семејството. За таа цел, на покана на деканот на факултетот, проф. д-р Ратко Дуев и доц. д-р. Ангелка Кескинова, учениците од I-3 под менторство на одд. наставници Лидија Божиноска и Ивана Младеновска, земаа учество со ликовен приказ на тема “Моето семејство”. Учениците се претставија и со две стихотворби “Семејство” и “На кого личам”.

Државен натпревар на хорови и инструментални интерпретатори

На ден 11.05.2019 година се оддржа Државен натпревар на хорови.” ООУ “Лазо Ангеловски” се натпреваруваше со хорот на училиштето и освои 1во место со освоени 97 бода.
На 10.05.2019 година се одржа и државен натпревар за инструментални интерпретатори и учество зема ученикот Марио Немет од IX-4 одд. и освои 3то место.